phone icon

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

1. ข้อกำหนด

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก www.delcoi.com/th/ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ และตกลงว่าท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านถูกห้ามจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. ใบอนุญาตการใช้

อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาหนึ่งชุดของวัสดุบนเว็บไซต์ของ Delcoi เพื่อการดูชั่วคราวส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ท่านไม่สามารถ:

  • แก้ไขหรือคัดลอกวัสดุ;
  • ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ;
  • พยายามวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Delcoi;
  • ลบลายน้ำลิขสิทธิ์หรือข้อความสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากวัสดุ; หรือ
  • โอนวัสดุให้กับบุคคลอื่นหรือ “มิเรอร์” วัสดุบนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด

การละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้จะทำให้ Delcoi สามารถยุติใบอนุญาตนี้ได้ เมื่อสิ้นสุดการยกเลิก สิทธิ์ในการดูของท่านจะถูกยุติ และท่านต้องทำลายวัสดุที่ดาวน์โหลดในครอบครองของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่พิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

วัสดุทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Delcoi จัดทำขึ้น “ตามสภาพที่เป็น” Delcoi ไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกหรือโดยนัย ดังนั้นจึงปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ Delcoi ไม่ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของตนหรือเกี่ยวข้องกับวัสดุเหล่านั้นหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัดความรับผิด

Delcoi หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้วัสดุบนเว็บไซต์ของ Delcoi แม้ว่า Delcoi หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์นี้ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างเคียง ดังนั้นข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่ใช้กับท่าน

5. การแก้ไขและข้อผิดพลาด

วัสดุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Delcoi อาจรวมถึงข้อผิดพลาดทางเทคนิค ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดทางภาพถ่าย Delcoi ไม่รับประกันว่าวัสดุใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือปัจจุบัน Delcoi อาจเปลี่ยนแปลงวัสดุที่อยู่บนเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Delcoi ไม่ให้คำมั่นในการปรับปรุงวัสดุ

6. ลิงก์

Delcoi ไม่ได้ตรวจสอบไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของตนและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ การมีลิงก์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่า Delcoi รับรองเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์

Delcoi อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการใช้เว็บไซต์นี้ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ปัจจุบัน

8. ความเป็นส่วนตัวของท่าน

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Delcoi จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย